خبر كوتاه بود، اما شوك بزرگی به امریكا وارد كرد؛ شوكی كه شاید فرماندهان نظامی این كشور را از خواب بیدار كند و این موضوع را به آنها تفهیم كند كه دیگر ابرقدرت نظامی دنیا نیستند.


ppg7uk12ah4okuofuvc.jpg      g5lxe2dtcs4u2yh3e1wc.jpg

فیلم هواپیمای آمریکایی به غنیمت گرفته شده از سوی سپاه