ای شنواترین نجوای ما

آن كس كه از بركت فرمانبرداری تو،فرمانبرانت در دوجهان رستگار شوند وطاعت تو مایه عزت وعظمتشان خواهد شد.به روان پاك محمد وآل محمد درود فرست وقلب مارا با نور خویش گرم وروشن دار وجز یاد خود یاد هركس وهرچه باشد از خاطر ما بزدای.


عکس های زیبا و آرامش بخش از گلها فرازیازدهم صحیفه سجادیه