تلاش امریکا و انگلیس برای متهم ساختن دولت اسد به استفاده از سلاح های شیمیایی!
مازیار بیژنی
Farsnews
تلاش امریکا و انگلیس برای متهم ساختن دولت اسد به استفاده از سلاح های شیمیایی!/ کارتون: مازیار بیژنی